REGULAMIN SERWISU 

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE

 1. Sklep Edyta Chilinska Academy prowadzony jest przez Edytę Chilińską, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Edyta Chilinska Makeup Hairdressing & Henna Services o numerze licencji DED Trader (Professional) 1052883 wydanej przez urząd w Dubaju.
 2. Sprzedawca za pośrednictwem Sklepu prowadzi sprzedaż Produktu, świadcząc jednocześnie na rzecz Klienta usługę drogą elektroniczną.
 3. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Serwisu oraz prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klienta.
 4. Poprzez użyte w Regulaminie pojęcia należy rozumieć:     
  1. Regulamin – niniejszy regulamin.
  2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna, bądź ułomna osoba prawna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę o dostarczenie treści cyfrowych w postaci Produktu dostępnego w Sklepie.
  3. Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna, bądź ułomna osoba prawna, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
  5. Sprzedawca – Edyta Chilińska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Edyta Chilinska Makeup Hairdressing & Henna Services o numerze licencji DED Trader (Professional) 1052883 wydanej przez urząd w Dubaju
  6. Sklep (Serwis) – serwis internetowy aktywny pod adresem https://academy.chilinska.com/pl/. Za jego pośrednictwem Klient składa Zamówienie, a po jego zaakceptowaniu przez  Sprzedawcę dochodzi do zawarcia umowy, na mocy której Klient otrzymuje zdalny dostęp do zakupionego Produktu. 
  7. Produkt – każdy udostępniany w serwisie materiał audiowizualny (treści cyfrowe w szczególności w postaci szkoleń on-line)
  8. Umowa – umowa zawierana  pomiędzy Klientem a Sprzedawcą o dostarczenie Produktu (treści cyfrowych w formie video), umożliwiająca zdalny dostęp do zamówionego Produktu w miejscu i czasie ustalonym przez Klienta. Dostęp do Produktu zostaje zapewniony Klientowi poprzez udostępnienie Produktu na dedykowanej platformie.
  9. Konto – konto założone przez Klienta w Serwisie, w którym są zbierane dane wprowadzone przez Klienta i historia zrealizowanych przez niego Zamówień, do którego Klient loguje się używając swojego adresu e-mail i ustalonego hasła. 
  10. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Serwisu.
  11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą formularza zamówienia w celu zawarcia Umowy.
  12. Koszyk – część oprogramowania Serwisu, w którym widoczny jest wybrany przez Klienta Produkt.
 5. Materiały użyte do prezentacji Produktów, w szczególności zdjęcia, opisy, materiały audiowizualne i inne treści są częścią Serwisu, stanowią własność Sprzedawcy i chronione są prawami autorskimi. Zabrania się ich używania w celach handlowych lub prezentacji w jakichkolwiek mediach bez wyraźnej zgody Sprzedawcy.

§2. ZASADY I WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU

 1. Warunkiem złożenia Zamówienia jest wprowadzenie danych potrzebnych do założenia Konta oraz akceptacja Regulaminu, z którym Klient powinien się uprzednio zapoznać. 
 2. Klient zobowiązany jest podać podczas składania Zamówienia informacje zgodne z prawdą, umożliwiające skuteczną realizację Zamówienia przez Sprzedawcę. 
  1. Do składania Zamówień, korzystania z funkcjonalności Serwisu, w tym posiadania dostępu do zakupionych Produktów konieczne jest posiadanie: aktywnego konta poczty elektronicznej,
  2. przeglądarki internetowa uwzględniającej bieżące aktualizacje, z włączoną obsługą języka JavaScript,
  3. włączonej obsługi cookies w przeglądarce,
  4. dostępu do Internetu,
  5. zainstalowanej aplikacji umożliwiającej odczytywanie plików PDF,
  6. możliwości odtwarzania materiałów wideo (do korzystania z Produktów zawierających treści cyfrowe / materiały audiowizualne).
 3. Działanie Serwisu wymaga regularnego monitoringu technicznego, poprawek i utrzymania, co może spowodować czasowe i krótkotrwałe przerwy w działaniu.
 4. Sprzedawca dokłada wszelkiej staranności w celu dostarczenia wysokiej jakości działania Sklepu. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia wynikające z właściwości sieci Internet, z której korzysta Klient.
 5. Sprzedawca nie pokrywa dodatkowych kosztów związanych z dostosowaniem do wymagań technicznych umożliwiających korzystanie z Produktu, m.in. zdobycia odpowiedniego sprzętu, oprogramowania.
 6. W celu zminimalizowania ryzyka zagrożeń dotyczących niepożądanego zainfekowania systemu informatycznego zalecana jest instalacja oprogramowania antywirusowego na komputerze, z którego Klient korzysta. Wskazane jest, aby program antywirusowy był stale aktualizowany.
 7. Zaleca się, aby Klient posiadał włączoną na komputerze zaporę systemową.
 8. Ze względu na korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną występuje ryzyko zainfekowania systemu informatycznego poprzez niechciane oprogramowanie, którego celem jest wyrządzenie szkód.
 9. Oprócz zagrożeń spowodowanych zainfekowaniem systemu informatycznego, w kręgu możliwych zagrożeń występują również ataki hakerskie. Sprzedawca oświadcza, iż używa zabezpieczeń mających na celu uniemożliwienie bądź utrudnienie włamania się do systemu Klienta.
 10. Sprzedawca podejmuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientowi. Szczególnie Sprzedawca podejmuje działania służące przeciwdziałaniu pozyskiwania i modyfikowania danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 11. Zabrania się Klientowi korzystania z innych kont klientów oraz udostępniania swojego konta innym osobom.
 12. Klient oświadcza, że przed akceptacją Zamówienia zapoznał się z głównymi cechami Produktu, a w szczególności z jego opisem.
 13. Zakazuje się używania jakichkolwiek materiałów znajdujących się na stronie Sklepu m.in. fotografii, opisów produktów bez zgody Sklepu wyrażonej na piśmie.

§3. ZAWARCIE UMOWY

 1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż wyłącznie za pośrednictwem Serwisu.
 2. Klient składając Zamówienie musi zarejestrować Konto, aby mieć dostęp do zakupionego Produktu. Rejestracja Klienta w Serwisie umożliwia w szczególności zapamiętanie w bazie danych Serwisu danych osobowych Klienta oraz historii jego Zamówień, a także umożliwia zdalny dostęp do nabytych treści cyfrowych (Produktów).
 3. Wypełniając formularz rejestracji Klient ma obowiązek podania prawidłowych danych osobowych, adresu e-mail, telefonu kontaktowego, dokładnego adresu zamieszkania. Podany adres e-mail oraz numer telefonu kontaktowego mogą zostać wykorzystane jedynie do kontaktu w procesie realizacji zamówienia, chyba że Klient wyrazi zgodę na kontakt w innych celach (np. newsletter).
 4. Zamówienia można składać za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej Sklepu. 
 5. W celu złożenia Zamówienia Klient, działając również zgodnie z instrukcją, która pojawi się na jego ekranie, w następującej kolejności:
  1. wybiera Produkt dostępny w Sklepie;
  2. dodaje Produkt do Koszyka; 
  3. wypełnia formularz Zamówienia, podając wymagane dane umożliwiające identyfikację Klienta, oraz dane niezbędne do skutecznego korzystania z zamówionego Produktu i wygenerowania faktury;
  4. oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia;
  5. przechodzi do opłacenia Zamówienia, wybierając sposób płatności;
  6. naciskając ikonę z komendą „Zamawiam i płacę” Klient składa Zamówienie. 
 6. Cena Produktu widoczna na stronie internetowej Sklepu wyrażona jest w polskich złotych i jest ceną brutto (zawiera podatek VAT). 
 7. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów znajdujących się w Serwisie, wprowadzania nowych Produktów do Serwisu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Serwisu, stosowania unikalnych kodów promocyjnych dostępnych poza Serwisem. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny Produktów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny lub akcji promocyjnych. Cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia.
 8.  Kupując pakiet subskrypcji w trybie miesięcznym Cena podana przy składaniu zamówienia jest ceną, którą Klient zobowiązuje się płacić co miesiąc, przez okres co najmniej tylu miesięcy, ile jest wskazane w opisie Produktu. Po tym czasie Klient ma prawo zrezygnować z subskrypcji, jeśli tego nie zrobi subskrypcja będzie odnawiała się automatycznie. 
 9. Po dokonaniu płatności Sprzedawca wyśle do Klienta wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie otrzymania odpowiedniej kwoty za zamówiony Produkt oraz informację o sposobie dostarczenia Produktu. Z tą chwilą Umowę uważa się za zawartą. 

§4. REALIZACJA ZAMÓWIENIA 

 1. Realizacja zamówienia następuje w pierwszym dniu roboczym po zaksięgowaniu na rachunku bankowym Sprzedawcy kwoty stanowiącej cenę Produktu.
 2. Klient otrzymuje dostęp do Produktu zamieszczonego na dedykowanej platformie poprzez przesłanie przez Sprzedawcę na adres mailowy wskazany w Zamówieniu danych umożliwiających zalogowanie się do platformy.
 3. Dostęp do Produktu będzie możliwy przez okres 3 miesięcy, o ile wyrażone w treści Serwisu warunki dostępu do Produktu nie wskazują inaczej i/lub o ile Sprzedawca nie będzie zobowiązany do wcześniejszego zablokowania dostępu do danego Produktu z powodów prawnych. W przypadku zakupu Subskrypcji dostęp jest możliwy przez cały okres, za który Klient płaci trybem miesięcznym.

§5. USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klienta usługi drogą elektroniczną umożliwiające w szczególności zawarcie ze Sprzedawcą umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci Produktu, a także utrzymanie Konta w Serwisie. 
 2. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeżeli Klient narusza Regulamin. W takim przypadku umowa wygasa niezwłocznie po złożeniu przez Sprzedawcę oświadczenia woli Klientowi o jej wypowiedzeniu drogą elektroniczną.
 3. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§6. METODY PŁATNOŚCI

 1. Wszystkie ceny prezentowane w Serwisie są cenami brutto, wyrażonymi w złotych polskich, zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT), określony odrębnymi przepisami.
  Serwis przewiduje następujące rodzaje płatności:
  1.  Stripe
 2. Klient dokonuje zamówienia według cen obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. Kupując subskrypcję Klient ma gwarancję stałej Ceny przez cały okres trwania subskrypcji.
 3. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany cen. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych

§7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1.  Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
 2. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów w których Towarem jest Treść cyfrowa nie dostarczona na trwałym nośniku taka jak: szkolenie online, kurs fryzur online itp.
 3. Przy zakupie subskrypcji Klient może odstąpić od umowy po upływie okresu wymienionego w warunkach zakupu Produktu. W przypaku braku rezygnacji subskrypcja odnawia się automatycznie. 

§8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY

 1. Produkty znajdujące się w Sklepie są wolne od wad. 
 2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność względem Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę.
 3. Szczegóły w zakresie rękojmi Sprzedawcy za wady regulują przepisy Kodeksu cywilnego.
 4. Jeżeli okaże się, że sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną, Klient może złożyć reklamację, którą należy przesłać drogą elektroniczną na adres Sprzedawcy, tj. [email protected]
 5. Reklamacja powinna zawierać niezbędne dane, tj. dane identyfikujące Klienta, przedmiot reklamacji oraz żądania Klienta. Jeżeli reklamacja Klienta okaże się niekompletna, Sprzedawca wezwie Klienta do uzupełnienia reklamacji pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
 6. Sprzedawca odniesie się do złożonej przez Klienta reklamacji w terminie 14 dni od dnia doręczenia reklamacji. Informację o rozpatrzeniu reklamacji i jej wyniku Sprzedawca przekaże Klientowi na adres poczty elektronicznej, podanej w reklamacji.

§9. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu. 
 2. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi Konsument ma możliwość:
  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży; 
  2. zwrócenia się do Wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą; 
  3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów;
 3. Więcej szczegółowych informacji odnośnie pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń Konsument może znaleźć na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.

§10. DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

 1. Sprzedawca może w przyszłości wydawać newsletter, w którym zawierane są m.in. informacje na temat nowych Produktów i ofert. Newsletter jest wysyłany tylko do Klientów, którzy przedstawili chęć jego otrzymywania. W dowolnym momencie klient może zrezygnować z otrzymywania newslettera. 
 2. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania plików cookies znajdują się w Polityce Prywatności.

§11. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Usługodawca jest wyłącznie uprawniony z tytułu autorskich praw majątkowych oraz innych praw własności intelektualnej do Materiałów jako całości lub ich poszczególnych części, niezależnie od ich charakteru i formy, chyba że w Serwisie wyraźnie zaznaczono inaczej.
 2. Kopiowanie, powielanie, publiczne udostępnianie i wszelkie inne wykorzystywanie Materiałów w całości lub w poszczególnych ich częściach, w szczególności w działalności edukacyjnej lub komercyjnej, bez uprzedniej zgody Usługodawcy jest zabronione, za wyjątkiem dozwolonego użytku przewidzianego w pr. aut.

§12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Jeżeli okaże się, że jakiekolwiek postanowienie Regulaminu jest niezgodne z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego postanowienia Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdą powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania Sklepu.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie Sklepu. Do Umów, które zostały zawarte, przed dokonaniem zmian stosuje się Regulamin obowiązujący w dniu zawarcia umowy.
 4. Regulamin obowiązuje od dnia 01.05.2022 r.

 

REGULAMIN KONKURSU NA INSTAGRAMIE

Z DNIA  29.03.2022

 •  POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Organizatorem konkursu na Instagramie (zwanego dalej “Konkursem”), jest Edyta Chilinska Makeup Hairdressing & Henna Services o numerze licencji DED Trader (Professional) 1052883 wydanej przez urząd w Dubaju

(zwany dalej „Organizatorem”).

 1. Fundatorem nagrody jest Organizator.
 2. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.
 3. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.
 4. Niniejszy regulamin określa warunki Konkursu.
 5. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebooka. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
 6. Konkurs jest prowadzony na profilu edyta.chilinska.hairstyles na Instagramie (zwanej dalej “Fanpage”).
 7. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawuje Organizator.
 • UCZESTNICY KONKURSU
 1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego , posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, będące użytkownikami i posiadający aktywne konto w serwisie Instagram.com; które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).
 2. Uczestnik oświadcza, że:
 3. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
 4. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
 5. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;
 6. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebooka;
 7. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;
 8. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Instagram;
 9. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.
 • NAGRODA
 1. W Konkursie przewidziano  dwie nagrody – dla dwóch osób wyłonionych w sposób wskazany w §6.
 2. Nagrodą jest dostęp do wybranego filmu szkoleniowego na stronie https://academy.chilinska.com/pl/ i  1 zestaw kosmetyków do stylizacji włosów.
 3. Informacja o Nagrodzie będzie zawarta w treści ogłoszenia o Konkursie opublikowanego na portalu Instagram, na profilu edyta.chilinska.hairstyles.
 4. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
 5. Zwycięzcy mogą zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje im ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.
 • MIEJSCE, CZAS TRWANIA KONKURSU
 1. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „post konkursowy“) na portalu społecznościowym Instagram na profilu Organizatora pod adresem:

https://www.instagram.com/edyta.chilinska.hairstyles/ 

 1. Konkurs trwa od dnia 11.04.2022 godz. 18.00 do 21.04.2022 godz. 23.59.
 • ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
 1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:
 2. Stworzenie fryzury na bazie jednego z tutoriali dostępnych na stronach:

https://www.instagram.com/edyta.chilinska.hairstyles/

 1. Udostępnienie zdjęcia tej fryzury w relacji na swoim profilu na Instagramie jednocześnie:

b.1. Dopisując i wyraźnie oznaczając profil Organizatora 

“Fryzura na konkurs u @edyta.chilinska.hairstyles” 

b.2. Dopisując #academychilinskakonkurs

2. Informacje o konkursie będą dostępne na profilu Organizatora na Instagramie w wyróżnionych relacjach zatytułowanych “Konkurs”. 

 • WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD
 1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Instagram.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu.
 3. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator w drodze analizy poprawności oraz atrakcyjności wykonania zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu przez Uczestników Konkursu.
 4. Spośród nadesłanych zgłoszeń Organizator wyłoni dwóch laureatów, po czym dnia 22.04.2022.  o godzinie 10.00 udostępni na swoim profilu w relacji ankietę, dzięki której obserwatorzy profilu Organizatora wybiorą który z laureatów zajmie 1 miejsce, a który 2. 

4.1. Za zdobycie 1 miejsca nagrodą jest dostęp na 3 miesiące do wybranego filmu szkoleniowego na stronie https://academy.chilinska.com/pl/ i zestaw kosmetyków do stylizacji włosów (nie ma możliwości wyboru pakietu filmów szkoleniowych);

4.2. Za zdobycie 2 miejsca nagrodą jest dostęp na 3 miesiące do wybranego filmu szkoleniowego na stronie https://academy.chilinska.com/pl/  (nie ma możliwości wyboru pakietu filmów szkoleniowych).

 1. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej, wysłanej na Instagramie w ciągu 2 dni roboczych od momentu zakończenia konkursu.
 2. Publiczna informacja o wygranej zostanie również umieszczona w komentarzu do posta konkursowego i w relacji na stronie https://www.instagram.com/edyta.chilinska.hairstyles/
 3. Warunkiem odebrania przez wyróżnionego Uczestnika nagrody głównej jest przesłanie w ciągu 24 godzin od ogłoszenia wyników Konkursu na Fanpage`u https://www.instagram.com/edyta.chilinska.hairstyles

  1. wiadomości prywatnej z następującymi danymi:
  2. imię i nazwisko
  3. adres korespondencyjny
  4. numer telefonu
  5. adres mailowy

8. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w pkt. 7 lub przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez uczestnika prawa do nagrody.

9. Przyznana w Konkursie nagroda za zajęcie pierwszego miejsca zostanie wysłana uczestnikowi do 5 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Organizatora informacji, o której mowa w ust. 6.

10. Nagrody zostaną wysłane na koszt Organizatora na adres wskazany przez Uczestnika.

11. Warunkiem odebrania przez wyróżnionych Uczestników nagrody w postaci dostępu do filmu szkoleniowego jest zgłoszenie się w ciągu 24 godzin od ogłoszenia wyników Konkursu po kod rabatowy umożliwiający bezpłatny dostęp do wybranego filmu, poprzez wiadomość prywatną na profilu Organizatora.  

12. Zwycięzcy uzyskają dostęp do wybranego filmu po zarejestrowaniu się na stronie:

https://academy.chilinska.com/pl/

i zakupie wybranego filmu szkoleniowego używając jako zapłaty uzyskanego wcześniej kodu rabatowego. Film będzie dostępny niezwłocznie po zakupie na koncie zwycięzcy na stronie https://academy.chilinska.com/pl/ przez okres 3 miesięcy. 

 •  ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.
 2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w szczególności uczestników, którzy:
 4. a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);
 5. b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka;
 6. c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;
 7. d) ingerują w mechanizm działania Konkursu;
 8. e) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.
 • PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
 2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.
 3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.
 4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.
 • PRAWA AUTORSKIE
 1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności:
 2. a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;
 3. b) korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.

2.Biorąc udział w Konkursie oraz nadsyłając Pracę Konkursową Uczestnik jednocześnie oświadcza, że jest wyłącznym twórcą Pracy Konkursowej w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1062 ze zm.) oraz, że przysługują mu pełne autorskie prawa majątkowe do Pracy Konkursowej.

3.Organizator nabywa pełne autorskie prawa majątkowe do nagrodzonych Prac Konkursowych, co w szczególności obejmuje następujące pola eksploatacji:

 1. zwielokrotnianie każdą techniką, a w szczególności techniką fotooptyczną, druku, magnetyczną lub cyfrową;
 2. wprowadzanie do obrotu, wprowadzanie do pamięci komputera oraz lokalnych sieci komputerowych;
 3. publiczne udostępnianie Pracy Konkursowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
 4. wykorzystanie we wszystkich formach komunikacji, promocji lub reklamy, w szczególności w charakterze materiału reklamowego lub promocyjnego, w charakterze elementu materiałów reklamowych lub promocyjnych takich jak ogłoszenia prasowe, reklamy zewnętrzne filmy reklamowe reklamy radiowe, materiały POS, rozpowszechniane w sieci internetowej, zarejestrowane w charakterze znaku towarowego;
 5. zamieszczanie w Internecie celem prezentacji oraz udostępnienia nieoznaczonemu kręgowi odbiorców.

4.Przeniesienie autorskich praw majątkowych, o których mowa powyżej obejmuje także prawa zależne i następuje bez ograniczeń terytorialnych. Zwycięzcy Konkursu nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie tytułu przeniesienia powyższych praw.

5.Organizatorowi przysługuje prawo do anonimowego rozpowszechniania nagrodzonych Prac Konkursowych, wprowadzania w nich zmian, w tym dokonywania skrótów, a także do decydowania o pierwszym publicznym udostępnieniu nagrodzonych Prac Konkursowych oraz sprawowania nadzoru nad sposobem korzystania z Pracy Konkursowej. Nadto Organizatorowi przysługuje prawo wykonywania i korzystania z opracowań nagrodzonych Prac Konkursowych.

6.Uczestnik Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność względem Organizatora, w razie zgłoszenia roszczeń lub pociągnięcia Organizatora do odpowiedzialności w związku z wykorzystaniem przez Organizatora Prac Konkursowych, do których prawa nabył na mocy niniejszego Regulaminu.

 

 • REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ
 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 4. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora 
 5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.
 • POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 11.04.2022 i obowiązuje do 22.04.2022
 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.