Polityka prywatności

 1. Informacje ogólne
  1. Niniejsza Polityka Prywatności określa sposób pozyskiwania, przetwarzania oraz zabezpieczania danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. Nr 133, poz. 883 z póź. zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z póź. zm.)
  2. Właścicielem strony internetowej Edyta Chilinska Academy oraz administratorem danych osobowych jest Edyta Chilińska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą: Edyta Chilinska Makeup Hairdressing & Henna Services o numerze licencji DED Trader (Professional) 1052883 wydanej przez urząd w Dubaju.
 2.  Dane osobowe.
  1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
  2. Dane osobowe są pozyskiwane podczas wypełniania formularza zapisu na newsletter oraz podczas składanie zamówienia w sklepie.
  3. Dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu wysyłania newslettera oraz realizacji zamówienia, o ile wyraził na to zgodę.
  4. Zawartość strony internetowej można przeglądać bez podawania jakichkolwiek danych osobowych.
  5. Każda osoba, która udostępniła swoje dane osobowe ma prawo do dostępu do ich treści oraz możliwość ich poprawiania, uaktualniania, uzupełniania, jak i również żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Wymienione czynności można dokonać poprzez wysłanie stosownego oświadczenia na adres email: [email protected]
  6. Pozyskane przez administratora dane osobowe są przechowywane, przetwarzane i chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zbiór danych osobowych został zgłoszony do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (uodo.gov.pl)
  7. Administrator chroni zgromadzone dane osobowe korzystając z następujących środków:
   1. szyfrowanie danych służących do zapisu do newslettera
   2. zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem
 3. Udostępnienie danych.
  1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
  2. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.
 4. Postanowienia końcowe
  1. Administrator ma prawo do zmian w niniejszej Polityce Prywatności. Osoby udostępniające swoje dane osobowe obowiązuje aktualnie obowiązująca wersja Polityki Prywatności, dostępna na stronie https://academy.chilinska.com/pl/polityka-prywatnosci/
  2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności stosuje się obowiązujące przepisy prawa polskiego.